The natural way to success !

Ogólne zasady i warunki

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ PRODUKTÓW VANHEE

Przed złożeniem zamówienia klient musi zawsze zapoznać się z ogólnymi warunkami sprzedaży na odległość. Złożenie zamówienia w serwisie internetowym lub telefonicznie uważa się za jednoznaczną akceptację ogólnych warunków sprzedaży na odległość.

1. IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY

Vanhee Products bv

Ten Brielensesteenweg 35

8940 Vortex

Belgia

VAT BE 0414 640 455 – RPR Ieper

Tel. +32 (0)56 31 10 59

E-mail info@vanhee.be

zwane dalej “Vanhee Products”.

 2. OGÓLNE INFORMACJE I DEFINICJE

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do sprzedaży na odległość (za pośrednictwem strony internetowej www.vanheeproducts.com) prowadzonej przez Vanhee Products na terytorium Belgii. Wszystkie pozostałe warunki są wykluczone. Vanhee Products może w każdej chwili dokonać zmian w niniejszych warunkach. W przypadku umów bieżących warunki obowiązujące w chwili zawarcia sprzedaży pozostają w mocy przez cały czas. Składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej jest możliwe tylko wtedy, gdy adres dostawy pozwala na transport do dozwolonych krajów. Poprzez e-mail info@vanhee.be możesz zostać poinformowany czy dostawa w innych krajach jest możliwa. Umowa jest zawarta w języku niderlandzkim. Tłumaczenie regulaminu na inne języki ma charakter informacyjny.  Dalsza wymiana informacji odbywać się będzie również w języku niderlandzkim lub angielskim. Klient nie będzie mógł powoływać się na fakt, że nie posiada wystarczającej znajomości języka niderlandzkiego lub angielskiego, aby powołać się na niemożność zastosowania jednego lub kilku warunków.

3. USTANOWIENIE SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Aby zamówić produkt online, klient musi dodać go do swojego koszyka. Następnie wypełnia dane swojego klienta i wybiera metodę płatności. Na koniec, aby dokonać rezerwacji lub zamówienia, klient musi wcisnąć przycisk z napisem “zapłać” i dokonać płatności. Katalog produktów i ich opis, który znajduje się na stronie www.vanheeproducts.com, nie stanowi sam w sobie oferty. W związku z tym nie wystarczy złożyć zamówienia na naszej stronie internetowej, aby dokonać sprzedaży. Sprzedaż zostaje zakończona dopiero po otrzymaniu e-maila potwierdzającego. Vanhee Products zastrzega sobie prawo, dla bezpieczeństwa i ochrony klienta, do żądania dodatkowych informacji, a w przypadku ich braku, do odmowy realizacji zamówienia. Vanhee Products może również odmówić realizacji zamówień wykazujących zamiar samodzielnej odsprzedaży produktów, zamówień składanych przez osoby niepełnoletnie, dużych zamówień lub niekompletnych zamówień. To samo dotyczy sytuacji, gdy w opisie produktu lub wskazaniu ceny na stronie internetowej, pomimo dużej dbałości Vanhee Products o dokładność danych, popełniono oczywisty błąd.

Dostępność jest wskazana dla każdego produktu. Vanhee Products dokłada wszelkich starań, aby dane te zostały prawidłowo podane. Niemniej jednak może się zdarzyć, że dostawa nie będzie możliwa z powodu np. nieumyślnie nieprawidłowych danych dotyczących zapasów lub produktów, które nie są dostępne u dostawcy. W tych przypadkach nakaz zostanie odrzucony. Vanhee Products jak najszybciej poinformuje o tym klienta i zaproponuje rozwiązanie. W przypadku wystąpienia siły wyższej Vanhee Products może zawiesić swoje zobowiązania na czas jej trwania lub ostatecznie rozwiązać umowę.

4. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Towar pozostaje wyłączną własnością Vanhee Products do czasu wysłania e-maila potwierdzającego zawarcie transakcji zakupu. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta od momentu przejęcia towaru w posiadanie.

5. CENY

Ceny zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki nie są wliczone, są one wymienione oddzielnie. Wszystkie oferty są ważne tak długo, jak długo są zamieszczone na stronie internetowej i tak długo, jak długo utrzymują się zapasy. Podane ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W przypadku złożenia zamówienia, do tej sprzedaży zdalnej zastosowanie będzie miała cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.

6.  PŁATNOŚĆ

Płatność dokonywana jest wyłącznie za pomocą metod płatności online zaproponowanych przez Vanhee Products. Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności online oraz bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, dane dotyczące transakcji przesyłane są przez Internet zaszyfrowane za pomocą technologii SSL. Aby płacić za pomocą SSL, klient nie potrzebuje żadnego specjalnego oprogramowania. W przypadku opóźnienia w płatności, zamówienie zostanie odrzucone.

7. DOSTAWA

Wszystkie towary są dostarczane na adres wskazany przez klienta. Dla bezpieczeństwa i ochrony klienta, przy dostawie może być wymagany dowód tożsamości (lub jego kopia). Klient podpisuje odbiór dostawy. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Wszelkie reklamacje dotyczące widocznych uszkodzeń dostarczonego towaru lub uszkodzeń spowodowanych przez naszych dostawców, jak również reklamacje dotyczące nieprawidłowej lub niekompletnej dostawy, muszą być zgłoszone w ciągu 24 godzin od dostawy pocztą elektroniczną na adres info@vanheeproducts.com.

8. OKRES DOSTAWY

Terminy dostaw podane przez Vanhee Products są orientacyjne i niewykonalne. W przypadku zamówienia produktu, który jest tymczasowo niedostępny w magazynie, zostanie on wskazany, kiedy produkt będzie ponownie dostępny. Vanhee Products nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wtórne wynikające z opóźnionej dostawy lub braku dostawy przez wyznaczonego przewoźnika. W takich przypadkach odpowiedzialność będzie ograniczona do wartości towaru, którego otrzymania klient nie udowodnił.

9. PRAWO DO ODWOŁANIA

Niniejszy przepis stosuje się wyłącznie do sprzedaży konsumentom na odległość. Przepis ten nie ma zatem zastosowania do zakupów, które stanowią część działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej, ani do zakupów dokonywanych przez osoby prawne.

Umowa może zostać rozwiązana bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostawy. Termin ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu towaru przez klienta lub w jego imieniu. Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wysyłając w tym celu stosowne oświadczenie na adres info@vanhee.be.

W okresie odstąpienia konsument będzie ostrożnie obchodził się z dostarczonym towarem i jego opakowaniem. Konsument rozpakuje lub użyje towarów jedynie w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce je zachować. Jeżeli towary nie są już w stanie oryginalnym i nieuszkodzonym, konsument nie może powoływać się na swoje prawo odstąpienia od umowy. Jeśli opakowanie jest częścią towaru, musi być również w stanie oryginalnym i nieuszkodzonym. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości towarów wynikające z ich użytkowania w stopniu większym niż jest to konieczne do ustalenia charakteru i właściwości towarów.

Natychmiast, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Vanhee Products o swojej decyzji o zawarciu umowy, konsument zwraca towar w jeden z następujących sposobów:

-Konsument zwraca towar drogą pocztową; na własny koszt.

-Konsument sam zwraca towar w Vanhee Products w Wervik.

Jeżeli konsument odstąpi od umowy, Vanhee Products zwróci pełną cenę zakupu przy użyciu tych samych środków płatności, z którymi konsument dokonał pierwotnej transakcji, chyba że konsument uzgodnił inaczej. Koszty transportu nie są częścią ceny zakupu i dlatego pozostają na koszt konsumenta. Płatności należy dokonać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru.

10. EWENTUALNE SKARGI I SPORY

W przypadku jakichkolwiek reklamacji, klient może skontaktować się z Vanhee Products telefonicznie (056 31 10 59) lub mailowo (info@vanhee.be). Wszelkie spory podlegają prawu belgijskiemu. Wyłącznie sądy belgijskie, a dokładniej sądy okręgu Ypres, są właściwe. Niniejsze warunki sprzedaży na odległość obowiązują od 15.04.2020.